Kitab-kitab Yang Mendukung Dan Menolak Wahabi - Soffah.Net

0
Seperti metode sebelumnya, yaitu membeber beberapa kitab para ulama, antara yang mendukung dengan ajaran Muhammad Ibn Abdil Wahhab (wahabi) Dan yang menolak bahkan membantah ajaran wahabi, lebih kuat yang mendukung Atau justru sebalik nya, lebih kuat yang menolak nya disini maka kita akan menemukan garis finis, bahwa sesungguhnya ajaran wahabi itu benar atau salah, Seperti biasa, materi ini hanya untuk bahan renungan untuk kita, Setelah Beberapa nama Ulama yang kita angkat yaitu kami beri judul Bandingan Ulama Antara Yang Mendukung Dan Membantah Wahabi

 Kitab-kitab Yang Mendukung Dan Menolak Wahabi, Inilah judul catatan ini, mari kita teliti secara seksama, Kita mulai dari kitab-kitab Wahabi dulu yaitu :

1. Ad-Durar As-Saniyyah fil Ajwibah An-Najdiyyah, disusun oleh Abdurrahman bin Qasim An-Najdi
2. Shiyanatul Insan ‘An Waswasah Asy-Syaikh Dahlan, karya Al-‘Allamah Muhammad Basyir As- Sahsawani Al-Hindi.
3. Raddu Auham Abi Zahrah, karya Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, demikian pula buku bantahan beliau terhadap Abdul Karim Al-Khathib.
4. Muhammad bin Abdul Wahhab Mushlihun Mazhlumun Wa Muftara ‘Alaihi, karya Al-Ustadz Mas’ud An-Nadwi.
5. ‘Aqidah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab As Salafiyyah, karya Dr. Shalih bin Abdullah Al-’Ubud.
6. Da’watu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Bainal Mu’aridhin wal Munshifin wal Mu`ayyidin,
Di atas adalah catatan yang di tulis sendiri oleh Ustadz-Ustadz Wahabi sendiri, bukan kami yang membatasi ini, anda bisa langsung lihat sendiri pada catatan sebelum nya yaitu mengharumkan nama Muhammad Ibn Abdil Wahhab


Dan disinipun kami akan tunjukkan kitab-kitab para Ulama yang menolak faham Muhammad Ibn Abdil Wahhab, biar catatan ini tidak terkesan berbunyi sebelah, dan biar semua pembaca memilah milah sendiri

Ini hanya beberapa Kitab-Kitab Yang menolak Faham Muhammad Ibn Abdil Wahhab (wahabi)

1) Fasl al-Khitab fi Radd ‘ala Muhammad ibn Abdil Wahhab oleh Syaikh Sulaiman ibn Abdil Wahhab. Inilah merupakan kitab yang pertama yang menolak fahaman Wahhabi yang ditulis oleh saudara kandung pengasas fahaman Wahhabi.
2) Al-Sowa’qul Ilahiyyah fi Raddi ‘ala al-Wahhabiyyah oleh al-‘Alim al-‘Allamah al-Syaikh Sulaiman ibn ‘Abdul Wahhab al-Najdi
3) Fitnah al-Wahhabiyyah oleh al-‘Alim al-‘Allamah al-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan
4) Al-Durarus Saniyah fi al-Raddi ‘ala al-Wahhabiyyah oleh al-‘Alim al-‘Allamah al-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan
5) Saif al-Jabbar oleh Syaikh Fadhlur Rasul
6) Al-Aqwal al-Mardiyyah fi al-Radd ‘ala al-Wahhabiyyah oleh al-Syaikh al-Faqih ‘Atha’ al-Kasm al-Dimashqi al-Hanafi
7) Al-Radd ‘ala al-Wahhabiyyah oleh Syaikh Sholeh al-Kuwaisy al-Tunisi
8) Al-Radd ‘ala al-Wahhabiyyah oleh Abu Hafs Umar al-Mahjub
9) Al-Radd ‘ala al-Wahhabiyyah oleh Syaikh Muhammad Sholeh al-Zamzami al-Syafie
10) Al-Radd ‘ala al-Wahhabiyyah oleh Syaikh Ibrahim ibn Abdul Qadir al-Tarabulasi al-Riyahi al-Tunisi
11) Al-Radd ‘ala al-Wahhabiyyah oleh Mufti Madinah Zubir di Bashrah – Syaikh Abdul Muhsin al-Asyniqiri al-Hanbali
12) Al-Radd ‘ala al-Wahhabiyyah oleh Mufti Fez – Syaikh al-Makhdum al-Mahdi
13) Al-Radd ‘ala al-Wahhabiyyah oleh Qadhi Jamaa’ah di Maghribi – Syaikh Ibn Kiran
14) Al-Radd ‘ala Ibni Abdil Wahhab oleh Syaikhul Islam Tunisia- Syaikh Ismail al-Tamimi al-Maliki
15) Al-Radd ‘ala Ibni Abdil Wahhab oleh Syaikh Ahmad al-Misri al-Ahsa’i
16) Al-Radd ‘ala Ibni Abdil Wahhab oleh al-‘Allamah Barakat al-Syafie al-Ahmadi al-Makki
17) Al-Haqiqah al-Islamiyah fi al-Raddi ‘ala al-Wahhabiyyah oleh Syaikh Abdul Ghani ibn Sholeh Hamadah.
18) Ad-Dalil Kafi fi al-Radd ‘ala al-Wahhabi oleh Syaikh Misbah ibn Muhamad Syabqalu al-Beiruti
19) Radd Muhtar ‘ala Durr al-Mukhtar oleh Ibn ‘Abidin al-Hanafi al-Dimasyqi
20) Al-Haq al-Mubin fi al-Radd ‘ala al-Wahhabiyyin oleh Syaikh Ahmad Sa’id al-Faruqi al-Sirhindi al-Naqsyabandi
21) Al-Haqaiq al-Islamiyah fi Radd ‘ala Maza’im al-Wahhabiyyah bi Adillah al-Kitab wa al-Sunnah al-Nabawiyyah oleh Syaikh Malik ibn Syaikh Mahmud.
22) Al-Rudud ‘ala Muhammad ibn Abdul Wahhab oleh al-Muhaddits Sholeh al-Fullani al-Maghribi. Telah berkata Sayyid ‘Alawi ibn Ahmad al-Haddad bahwa kitab yang besar ini mengandungi risalah dan jawapan daripada para ulama’ mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali dalam menolak pendapat/fahaman Muhammad ibn Abdul Wahhab.
23) Al-Radd ‘ala Muhammad ibn Abdul Wahhab oleh Syaikh Abdullah al-Qudumi al-Hanbali al-Nablusi
24) Risalah fi Musyajarah baina Ahl Makkah wa Ahl Nadj fil ‘Aqidah oleh Syaikh Muhammad ibn Nasir al-Hazimi al-Yamani
25) Sa’adah ad-Darain fi al-Radd ‘ala Firqatain – al-Wahhabiyyah wa Muqallidah al-Zhahiriyyah oleh Syaikh Ibrahim ibn Utsman ibn Muhammad al-Samhudi al-Manshuri al-Misri
26) Al-Saif al-Batir li ‘Unuq al-Munkir ‘ala al-Akabir oleh Sayyid ‘Alawi ibn Ahmad al-Haddad
27) Al-Suyuf al-Masyriqiyyah li Qat’ie A’naaq al-Qailin bi Jihah wa al-Jismiyah oleh Syaikh ‘Ali ibn Muhammad al-Maili al-Jamali al-Tunisi al-Maghribi al-Maliki
28) Raudh al-Majal fi al-Radd ‘ala Ahl al-Dholal oleh Syaikh Abdurrahman al-Hindi al-Delhi al-Hanafi
29) Sidq al-Khabar fi Khawarij al-Qarn al-Tsani Asyara fi Itsbathi ‘an al-Wahhabiyyah min al-Khawarij oleh Syaikh al-Syarif ‘Abdullah ibn Hassan Basya ibn Fadhi Basya al-‘Alawi al-Husaini al-Hijazi


Dan banyak lagi kitab yang menolak fahaman Wahhabi yang ditulis ulama sejak dari tercetusnya fahaman ini. Dan sampai sekarang pun masih ada ulama yang menulis kitab untuk menolak fahaman Wahhabi ini. Bahkan sangat banyak,


Kemudian kitab-kitab yang membantah ajaran wahabi dan para pengikut nya

a- Ulama Ahli Hadis dari India yaitu Habib al-Rahman al-A`zami yang mengarang Kitab al-Albani Shudhudhuh wa Akhta’uh (“Penyimpangan dan Kesalahan Albani”) dalam 4 jilid.
b- Ulama Siria yaitu DR. Muhammad Sa`id Ramadan al-Buti yang mengarang 2 kitab al-Lamadhhabiyya Akhtaru Bid`atin Tuhaddidu al-Shari`a al-Islamiyya (“Tidak bermadzbah adalah bid’ad terburuk melawan syari’at Islam”) dan al-Salafiyya Marhalatun Zamaniyyatun Mubaraka La Madhhabun Islami (“Genreasi Awal Islam adalah Tahapan Masa yang penuh berkah, bukan madzhab Islam”)
c- Ulama Ahli Hadis dari Maroko yaitu Imam `Abd Allah ibn Muhammad ibn al-Siddiq al-Ghumari yang mengarang Kitab Irghom al-Mubtadi` al-Ghobi bi Jawaz al-Tawassul bi al-Nabi fi al-Radd `ala al-Albani al-Wabi (“The Coercion of the Unintelligent Innovator with the Licitness of Using the Prophet – Allah bless and greet him – as an Intermediary in Refutation of al-Albani the Baneful”), al-Qawl al-Muqni` fi al-Radd `ala al-Albani al-Mubtadi` (“Ucapan yang Jelas untuk membantah al-Albani Sang Pelaku Bid’ah”), dan Itqan al-Sun`a fi Tahqiq Ma`na al-Bid`a (“Aktivitas yang mulia untuk meneliti pengertian bida’h”).
d- Ulama Ahli Hadis dari Maroko yaitu Imam `Abd al-`Aziz ibn Muhammad ibn al-Siddiq al-Ghumari yang mengarang Kitab Bayan Nakth al-Nakith al-Mu`tadi (“Penjelasan tentang penyimpanga Al-Mubtadi’ (Sang Pelaku bid’ah)”).
e- Ulama Ahli Hadis dari Siria yaitu Imam `Abd al-Fattah Abu Ghudda yang mengarang Kitab Radd `ala Abatil wa Iftira’at Nasir al-Albani wa Sahibihi Sabiqan Zuhayr al-Shawish wa Mu’azirihima (“Bantahan atas kebatilan dan dusta dari Nasir al-Albani and sahabatnya Zuhayr al-Shawish dan para pengikutnya”).
f- Ulama Ahli Hadis dari Mesir yaitu Imam Muhammad `Awwama yang mengarang Adab al-Ikhtilaf (“Etika dalam Perbedaan”).
g- Ulama Ahli Hadis dari Mesir yaitu Imam Mahmud Sa`id Mamduh yang mengarang Wusul al-Tahani bi Ithbat Sunniyyat al-Subha wa al-Radd `ala al-Albani (“The Alighting of Mutual Benefit and Confirmation that the Dhikr-Beads are a Sunna in Refutation of al-Albani”) dan Tanbih al-Muslim ila Ta`addi al-Albani `ala Sahih Muslim (“Peringatan bagi kaum Muslimin tentang serangan Albani atas Sahih Muslim”).
h- Ulama Ahli Hadis dari Saudi yaitu Imam Isma`il ibn Muhammad al-Ansar yang mengarang Kitab Ta`aqqubat `ala “Silsilat al-Ahadith al-Da`ifa wa al-Mawdu`a” li al-Albani (“Kritik atas kitab Silsilat al-Ahadith al-Da`ifa wa al-Mawdu`a” li al-Albani “), Tashih Salat al-Tarawih `Ishrina Rak`atan wa al-Radd `ala al-Albani fi Tad`ifih (“Meluruskan (persepsi) ttg sholat tarawih 20 raka’at dan bantahan atas al-Albani yang mendhoifkannya”), dan Ibahat al-Tahalli bi al-Dhahab al-Muhallaq li al-Nisa’ wa al-Radd `ala al-Albani fi Tahrimih (“Kebolehan memakai kalung perhiasan dari emas bagi para wanita dan bantahan atas Albani yg mengharamkannya”).
i- Ulama Hadis Siria yaitu Imam Badr al-Din Hasan Diab yang mengarang kitab Anwar al-Masabih `ala Zulumat al-Albani fi Salat al-Tarawih (“Cahaya Pelita atas kegelapan Albani dlm masalah Salat tarawih”).
j- Direktur Urursan keagamaan di Dubai, yaitu Syeikh`Isa ibn `Abd Allah ibn Mani` al-Himyari yang menulis kitab al-I`lam bi Istihbab Shadd al-Rihal li Ziyarati Qabri Khayr al-Anam – Allah bless and greet him – (“Penjelasan tetang sunnahnya bepergian untuk berziarah ke makam nabi SAW ) dan al-Bid`a al-Hasana Aslun Min Usul al-Tashri` (“Bid’ah Hasanah memiliki dasar dalam Pokok Tasyri’ “).
k- Menteri Urusan Islam dan Keagamaan di Uni Emirat Arab yaitu Shaykh Muhammad ibn Ahmad al-Khazraji yang menulis sebuah artikel al-Albani: Tatarrufatuh (“Posisi Al-Albani’s yang Ekstrim”).
l- Ulama Siria yaitu Syeikh Firas Muhammad Walid Ways dlm kitabnya Ibn al-Mulaqqin  yang berjudul Sunniyyat al-Jumu`a al-Qabliyya (“Shalat Sunnah sebelum Sholat Jum’at adl sunnah”).
m- Ulama Siria yaitu Imam Samer Islambuli yang mengarang kitab al-Ahad, al-Ijma`, al-Naskh.
n- Ulama Yordania yaitu Imam As`ad Salim Tayyim yang mengarang Kitab Bayan Awham al-Albani fi Tahqiqihi li Kitab Fadl al-Salat `ala al-Nabi – (Penjelasan tentang kesalahan Albani dlm penelitiannya atas kitab Fadl al-Salat `ala al-Nabi)
o- Ulama Ahli Hadi dari Yordania yaitu Imam Hasan `Ali al-Saqqaf yang mengarang dua jlid kitab berjudul Tanaqudat al-Albani al-Wadiha fi ma Waqa`a fi Tashih al-Ahadith wa Tad`ifiha min Akhta’ wa Ghaltat (“Albani’s Patent Self-Contradictions in the Mistakes and Blunders He Committed While Declaring Hadiths to be Sound or Weak”), Ihtijaj al-Kha’ib bi `Ibarat man Idda`a al-Ijma` fa Huwa Kadhib (“The Loser’s Recourse to the Phrase: `Whoever Claims Consensus Is a Liar!’”), al-Qawl al-Thabtu fi Siyami Yawm al-Sabt (“The Firm Discourse Concerning Fasting on Saturdays”), al-Lajif al-Dhu`af li al-Mutala`ib bi Ahkam al-I`tikaf (“The Lethal Strike Against Him Who Toys with the Rulings of I`tikaf), Sahih Sifat Salat al-Nabi Sallallahu `alayhi wa Sallam (“Sifat Sholat Nabi yang Benar”), I`lam al-Kha’id bi Tahrim al-Qur’an `ala al-Junub wa al-Ha’id (“The Appraisal of the Meddler in the Interdiction of the Qur’an to those in a State of Major Defilement and Menstruating Women”). DLL© Post Original & Official®
 █║▌│█│║▌║││█║▌║▌║
Verified Official by Soffah.net

Post a comment Blogger

Apa opini dari anda?